Rapport: Forankring af engineering i kommunerne

Afrapportering af fokusgruppeinterviews

RAPPORT

EVALUERING

6. juni 2023

Formål

Denne rapport er udarbejdet som en del af evalueringen af Engineering i Skolens to første faser, fra 2017 til 2023 (EiS1 og EiS2).
Formålet er at afdække kommunale udfordringer og styrker i forhold til den lokale forankring af programmet de første seks år, samt at identificere barrierer og muligheder for at styrke både forankring og udbredelse af EiS på længere sigt.

Hovedresultater

Analyserne af de syv fokusgruppeinterviews tegner helt overordnet et billede af et generelt stort udbytte  af og opbakning til Engineering i Skolen. EiS kan løfte store og svære opgaver, som skoler og lærere finder vigtige og passer ind i eksisterende målsætninger og  indsatser, som f.eks. mere tværfagligt arbejde, ny didaktik på tværs af fag, inklusion, trivsel,  praksisfaglighed og stærkere kobling til lokalsamfund  og virksomheder.
I mange kommuner går det godt, og både oppefra  (kommunale koordinatorer og skoleledelser) og nedefra (den enkelte lærer og lokale netværk) sker  der forankring af metoden. Men en udfordring ved engineering er, at det er en metode, lærerne skal  arbejde sig ind på og dele erfaringer med hinanden  om.
Det tager ganske enkelt tid og det kan være svært for den enkelte lærer at fastholde fokus, hvis man ikke har kollegaer omkring sig enten på skolen eller andre  skoler i nærheden, man kan dele erfaringer med og i  det hele taget hente ny inspiration ind udefra, f.eks. i  form af forslag til læringsforløb og brug af materialer. 
Der er derfor stort potentiale for at styrke  forankringen af engineering yderligere, især ved at  udvikle netværksdannelse og kompetenceudvikling,  tilbyde flere konkrete forløb og materialer, inddrage  flere fag bedre – ikke mindst sprogfagene – samt at  ’fintune’ organiseringen, så den kan møde de mange  forskellige lokale behov.

Arbejdet med at fortsætte med de gode resultater i  EiS risikerer dog at miste fodfæste i en tid, hvor der  er mange projekter på skolerne samtidig med at der  arbejdes med nye læreruddannelse og  Naturfagsakademiet, NAFA – hvis ikke der gøres en  særlig indsats for at styrke forankringen af  engineering.

Rapporten bygger på seks fokusgruppeinterviews i EiS1- og EiS2-kommuner med udvalgte lærere, ledere og repræsentanter for de kommunale forvaltninger (online interview), og et fokusgruppeinterview med projektkoordinatorerne fra de fire af professionshøjskolerne, som har været med i Engineering i skolenprojektet.

De syv interviews er analyseret og sammenskrevet i denne rapport af konsulent Peter Hyldgård fra Sciencecom.dk.

Rapport: Forankring af engineering i kommunerne

Kontaktperson

Anne Dorte

Anne Dorte Spang-Thomsen

Seniorkonsulent og programleder for Engineering i Skolen

Der er en fællesmængde med praksisfaglighed, anvendelsesorienteret og teknologiforståelse mellem Makerspace og Engineering i Skolen. De supplerer hinanden utroligt fint

- Holstebro Kommune

  • VIA-University College
  • Engineer the Future logo
  • Villum Fonden
  • Astra
  • KP-Københavns Professions Højskole