Projektbeskrivelse for engineering i Skolen 2

Anden fase: 2020-2023

 • Om os >
 • Indsatser >
 • Projektbeskrivelse: Engineering i Skolen - anden fase

Om projektet

Projektperiode

2020-2023

Formål

At integrere engineering i ingeniør, it og science-undervisningen i grundskolen, og dermed øge elevernes interesse og motivation for naturfag.

Målgruppe og deltagere

Projektet indeholder forskellige indsatser, som alle sigter mod at tilbyde lærerne kompetenceudvikling ift engineering og mulighed for at implementere engineering i sin undervisning:

Kompetenceudvikling:

 • 3-årige samarbejder med 6 udvalgte kommuner i samarbejde med lokale professionshøjskoler (de udvalgte kommuner er: Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Jammerbugt, Svendborg, Ishøj og Vejen Kommune)
 • ½-1-års samarbejde med op til 15 kommuner
 • workshops, webinarer og inspirationsdage lokalt på skoler og i kommuner
 • videreudvikling af engineering-didaktikken med inddragelse af både lærere og undervisere fra professionshøjskolerne.

Engineering Day

En fortsættelse af den populære årlige Engineering Day, med videreudvikling og forløb til alle trin, gratis materialekasser og webinarer.

Kommunikation og formidling

 • formidling af engineering-didaktikken, -forløb og lærerressourcer på hjemmesiden engineeringiskolen.dk
 • formidling af engineering med oplæg og debatdeltagelse på fx naturfagskonferencer, Folkemøde og Big Bang-konferencen.

Partnere i projektet

Engineer the Future er projektejer og varetager bl.a. den overordnede formidling samt udvikling af undervisningsressourcer og afholdelse af engineeringworkshops for lærere rundt i landet.

Astra - det nationale naturfagscenter bidrager via sine regionale centre til forankring i hele landet og til kvalificering af undervisningsressourcer.

Københavns Professionshøjskole og VIA University College bidrager til videreudvikling af engineeringdidaktikken, efteruddannelse af undervisere på læreruddannelserne, samt af udvalgte lærere i de seks samarbejdskommuner Jammerbugt, Skanderborg, Ringkøbing-Skjern, Svendborg, Ishøj og Vejen.

VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, forestår projektevalueringen.

Desuden bidrager ingeniøruddannelserne, science centre samt partnervirksomheder.

Støttet af

Villum Fonden.

Vision og mission

Visionen for partnerskabet bag Engineering i skolen er at:

 • Løfte elevernes faglige niveau i STEM-fagene
 • Skabe en stærk almendannelse inden for teknologi og naturvidenskab hos børn og unge
 • Øge unges interesse for og søgning til STEM-uddannelser

Engineering i skolens mission er at:

 • Integrere engineering i STEM-undervisningen i grundskolen og på ungdomsuddannelserne med det formål at
  • Fremme elevernes læring i STEM-fagene og derved løfte elevernes faglige niveau

  • Øge elevernes teknologiforståelse gennem brug og produktion af teknologi

  • Træne elevernes kompetencer i problemløsning

  • Udvikle en konstruktiv fejlkultur

  • Udvide og nuancere elevernes viden om STEM-uddannelser og -karrierer

 • Kompetenceudvikle lærerne i engineering og derigennem løfte den faglige og didaktiske kvalitet af STEM-undervisningen i grundskolen og på ungdomsuddannelser

 • Styrke kommunikation og videndeling om engineeringundervisning og -kompetencer på både nationalt, regionalt, kommunalt og institutionelt niveau

Med denne vision og mission støtter Engineering i skolen den Nationale Naturvidenskabsstrategi (2018) og dens vision om dybere faglig forståelse og kompetenceudvikling af underviserne, samt Teknologipagten (2018) og dens målsætning om at skabe en stærk almendannelse inden for teknologi og at fremme rekrutteringen til STEM-fagene.

Målsætninger for Engineering i skolen

Der er opstillet ambitiøse mål for Engineering i skolen. Målene evalueres løbende med henblik på at identificere de bedste indsatser, som videreføres via justeringer undervejs i programmet.

VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd gennemfører en effektanalyse, hvor de blandt andet benytter SCOPE-data i et matching-design.

Midtvejsevalueringen forventes færdig i foråret 2022, og resultater heraf vil da blive offentliggjort.

Kontakt

Anne Dorte

Anne Dorte Spang-Thomsen

Seniorkonsulent og programleder for Engineering i Skolen

 • Engineer the Future logo
 • VIA-University College
 • KP-Københavns Professions Højskole
 • Astra
 • Villum Fonden