Projektbeskrivelse for engineering i Skolen

Anden fase: 2020-2023

 • Om os >
 • Indsatser >
 • Projektbeskrivelse: Engineering i Skolen - anden fase

Om projektet

Projektperiode

2020-2023

Formål

At integrere engineering i STEM-undervisningen i grundskolen.

Målgruppe og deltagere

I 2020 er kommunerne Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Jammerbugt, Svendborg, Ishøj og Vejen startet op med 3-årige kompetenceudviklingsforløb af deres lærere, og dermed i fuld gang med at implementere engineering som en arbejdsmetode i deres undervisning.

Kommunerne Esbjerg, Aalborg, Odense, Rebild, Hvidovre og Sønderborg er i gang med halv- eller helårlige kompetenceudviklingsforløb.

Partnere i projektet

Engineer the Future er projektejer og varetager bl.a. den overordnede formidling samt udvikling af undervisningsressourcer og afholdelse af engineeringworkshops for lærere rundt i landet.

Astra - det nationale naturfagscenter bidrager via sine regionale centre til forankring i hele landet og til kvalificering af undervisningsressourcer.

Københavns Professionshøjskole og VIA University College bidrager til videreudvikling af engineeringdidaktikken, efteruddannelse af undervisere på læreruddannelserne, samt af udvalgte lærere i de seks samarbejdskommuner Jammerbugt, Skanderborg, Ringkøbing-Skjern, Svendborg, Ishøj og Vejen.

VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, forestår projektevalueringen.

Desuden bidrager ingeniøruddannelserne, science centre samt partnervirksomheder.

Støttet af

Villum Fonden.

Vision og mission

Visionen for partnerskabet bag Engineering i skolen er at:

 • Løfte elevernes faglige niveau i STEM-fagene
 • Skabe en stærk almendannelse inden for teknologi og naturvidenskab hos børn og unge
 • Øge unges interesse for og søgning til STEM-uddannelser

Engineering i skolens mission er at:

 • Integrere engineering i STEM-undervisningen i grundskolen og på ungdomsuddannelserne med det formål at
  • Fremme elevernes læring i STEM-fagene og derved løfte elevernes faglige niveau

  • Øge elevernes teknologiforståelse gennem brug og produktion af teknologi

  • Træne elevernes kompetencer i problemløsning

  • Udvikle en konstruktiv fejlkultur

  • Udvide og nuancere elevernes viden om STEM-uddannelser og -karrierer

 • Kompetenceudvikle lærerne i engineering og derigennem løfte den faglige og didaktiske kvalitet af STEM-undervisningen i grundskolen og på ungdomsuddannelser

 • Styrke kommunikation og videndeling om engineeringundervisning og -kompetencer på både nationalt, regionalt, kommunalt og institutionelt niveau

Med denne vision og mission støtter Engineering i skolen den Nationale Naturvidenskabsstrategi (2018) og dens vision om dybere faglig forståelse og kompetenceudvikling af underviserne, samt Teknologipagten (2018) og dens målsætning om at skabe en stærk almendannelse inden for teknologi og at fremme rekrutteringen til STEM-fagene.

Målsætninger for Engineering i skolen

Der er opstillet ambitiøse mål for Engineering i skolen. Målene evalueres løbende med henblik på at identificere de bedste indsatser, som videreføres via justeringer undervejs i programmet.

VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd gennemfører en effektanalyse, hvor de blandt andet benytter SCOPE-data i et matching-design.

Midtvejsevalueringen forventes færdig i foråret 2022, og resultater heraf vil da blive offentliggjort.

 • EtF-Hvid baggrund
 • VIA-University College
 • KP-Københavns Professions Højskole
 • Astra
 • Villum Fonden