Nogle funktionaliteter vises ikke i Internet Explorer - brug en af disse browsere for at få den bedste oplevelse: Chrome, Safari eller Firefox. Vi beklager ulejligheden.

Hvad er engineering?

Engineering som didaktisk metode

Engineering er en undervisningsmetode, der er inspireret af ingeniørers måde at arbejde på.

En engineeringudfordring tager udgangspunkt i, at eleverne skal løse en teknologisk problemstilling i en konkret og autentisk kontekst. For at løse udfordringen skal eleverne inddrage naturfaglig viden i hele processen.

Engineering er derved en måde at undervise på i de naturvidenskabelige fag, hvor eleverne ikke alene tilegner sig faglig viden, men også omsætter den i praksis, så de kan løse faglig relevante problemstillinger.

Hertil kommer, at eleverne i et engineeringforløb får trænet en række generiske kompetencer. Da engineeringforløb er procesorienteret gruppearbejde, må eleverne nødvendigvis samarbejde og bidrage til processen. Eleverne skal forstå og analysere udfordringen, indsamle og håndtere viden, videreformidle idéer både mundtligt og som model, udforme og følge en plan, udholde fejl og vedholdende arbejde med forbedring af gruppens prototype og endelig kommunikere og forholde sig kritisk til eget og andres arbejde.

Læs engineeringdidaktikken (forkortet)

Læs den fulde version (VIA)

Engineeringmodellen

Engineering-design-proces-modellen (EDP-modellen) er en grafisk fremstilling af den proces, som eleverne arbejder indenfor, når de anvender engineeringmetoden. Designprocessen er organiseret i syv delprocesser, der rummer udviklingen fra at forstå udfordringen til gennem undersøgelse, idégenerering, konstruktion, konkretisering og forbedring at kunne præsentere en mulig løsning – i engineering forstået som en prototype eller et produkt.

Til arbejdet med engineering er udarbejdet metodekort, som kan være med til at stilladsere elevernes arbejde i de forskellige delprocesser. Se mere på Astras hjemmeside.

Hvad er en prototype?


Ofte forstås en prototype, som et konkret fysisk produkt. Eksempelvis har elever i konkrete engineeringforløb bygget strengeinstrumenter, optimeret på mozzarellaost og mayonnaise samt bygget et strækapparat til måling af brudstyrke.

Det er dog ikke altid, at undervisning og rammer gør det muligt eller relevant med fysiske prototyper, og derfor skal begrebet særligt i gymnasiesammenhæng forstås bredere. En prototype kan også være en algoritme, en kode, en konsulentrapport med videnskabeligt fundere anbefalinger, en forsøgsprotokol eller en måleopstilling.

På baggrund af erfaringerne fra Region Midt-projektet er der beskrevet en engineeringdidaktik til gymnasiet.

Engineeringdidaktik til gymnasiet (forkortet)

Eleverne har lært meget mere, end de ville gøre i min almindelige undervisning, (…) og det er meget mere motiverende for dem (…) det her

- gymnasielærer i evaluering af pilotprojekt i Region Midt

Hvorfor bruge engineering? Erfaring fra pilotprojekt

Evalueringen af pilotprojektet i Region Midt, viser at engineeringmetodens potentiale i den naturvidenskabelige stx-undervisning er betydelig:

 

  • Et flertal af lærerne oplever, at engineering bidrager til faglig læring i traditionel forstand og i særdeleshed til metodekendskab og undersøgelseskompetence.
  • Engineering tilgodeser generiske kompetencer (problemløsningsevne, kreativitet/innovation, samarbejde og vedholdenhed) i en grad, som traditionel naturvidenskabsundervisning ikke gør.
  • Engineering er en relevant udvidelse og kvalificering af arbejdsformerne i de naturvidenskabelige fag, fx tilfører engineering det undersøgende arbejde flere frihedsgrader.

 

Læs evalueringen (marts 2021)

Læs mere om pilotprojektet i Region Midt

 

Engineering i gymnasiet er finansieret af Region Midt og Region Hovedstaden.

 logo
 logo
 logo
 logo
 logo