Materialer til kønsbevidsthed

Konkrete materialer til at understøtte lige muligheder for alle

Understøt alle elevers aktive deltagelse i naturfagene

Vi har udviklet en række materialer til at stilladsere arbejdet med en kønsbevidst tilgang til undervisningen.
Du kan bruge materialerne i planlægning og gennemførelse af din undervisning, og i samarbejdet med dit team, fx som grundlag for drøftelser af lige deltagelsesmuligheder.
Materialerne er oprindeligt produceret til brug i kompetenceudviklingsforløb om kønsbevidsthed i engineering.

Sådan bruges materialerne

Ideen med materialerne er at støtte dig som lærer i at analysere og reflektere over, hvilken rolle køn og kønsnormer spiller i engineering-undervisningen. Dette arbejde kan med fordel foregå i samarbejde med kollegaer, da kønnede forventninger ofte er så implicitte, at de kan være vanskelige at få øje på i egen praksis.

Undersøgelser af kønnede normer og stereotyper lader sig med andre ord bedst gøre gennem systematiske observationer og reflekterende samtaler med kollegaer.
Derudover er det hensigten, at metodekortene kan støtte dig og dine kollegaer i at handle kønsklogt og udvikle en kønsbevist undervisningspraksis i forbindelse med engineering-undervisningen, hvor eleverne sammen kan deltage og udfordres på varierede og differentierede måder.

Oversigt over metodekort

Sprog og kønnede forventninger
Dette metodekort indeholder en række spørgsmål der kan støtte refleksioner over hvordan kønnede normer og forventning kommer til udtryk i undervisning, og hvordan I kan udfordre dem sammen med eleverne.

Differentiering
Indeholder spørgsmål om hvordan det vil være muligt at differentiere i forskellige grupper der skal arbejde sammen med en engineering-udfordring eller opgave.

Materialer og artefakter
Dette metodekort opstiller spørgsmål under hver delproces, som skal skabe refleksion over brug af materialer og artefakter i forløbet. Metodekortet følger Enginnering-designprocessen, men kan med enkelte justeringer benyttet til at overveje brugen af materialer og artefakter i andre undervisningssammenhænge.

Præsentationer
Metodekortet kan hjælpe til overvejelser om stilladsering og rammesætning af delprocessen Præsentere, så flest muligt elever får en oplevelse af mestring og deltager aktivt.

Gruppedannelse
På dette metodekort findes inspiration til overvejelser om hvordan grupper kan sættes sammen ud fra forskellige roller der kan være behov for at have i en gruppe, for at kunne løse en given udfordring.

Observationer
Et metodekort der kan strukturere og hjælpe med at huske observationer af et givent fokusområde. Det kan fx være observationer i forbindelse med fokus på et af temaerne fra de andre metodekort

Oversigt over cases

Rollefordeling og gruppedannelse
Indeholder to cases om elevers roller i grupper og gruppesammensætninger. Derudover er der er en række spørgsmål der kan støtter teamets overvejelser om kønsbevidsthed og gruppearbejde

Rum og materialevalg
Hvordan kan valg af materialer og rum påvirke forskellige elevers deltagelsesmuligheder? Disse to cases, samt de tilhørende spørgsmål, kan bruges til at reflektere hvordan materialer og rum kan bruges til at understøtte forskellige elevers deltagelsesmuligheder.

Når grupperne præsenterer
Præsentationer kan være en svær opgave for mange elever, spørgsmålene og cases her kan understøtte overvejelser om hvordan præsentationer kan stilladseres og rammesættes så flere har mulighed for at få en god oplevelse og succes med at præsentere deres arbejde i naturfag.

Cases

Kan fx bruges til samarbejdsøvelser i læringsfællesskaber.

Rollefordeling og gruppedannelse

Rum og materialevalg

Når grupperne præsenterer

Kontaktperson

David

David Russel

Uddannelseskonsulent

Kønsbevidst naturfagsundervisning er et samarbejde mellem Engineer the Future og Københavns Professionshøjskole, finansieret af Villum Fonden.

  • Villum Fonden
  • KP-Københavns Professions Højskole
  • Engineer the Future logo