LAR-løsninger i dit lokalområde

Engineering-forløb

Introduktion

I dette forløb skal eleverne udpege et sted i deres lokalområde og vurdere de nuværende jordbundsforhold ud fra virtuelle boreprøver. På baggrund heraf skal de dimensionere et vejbed, som vil kunne aflede vand fra et skybrud. Eleverne skal i forløbet tilegne sig viden om vandets kredsløb, vandbalance og jordbundsforhold, så de kan sammensætte en optimal filterjord.

Udarbejdet af

Louise Stetkær, Hvidovre Gymnasium og HF og Camilla Ehlers-Kock, Virum Gymnasium i samarbejde med Engineer the Future med støtte fra Region Hovedstaden.

Fag

Naturgeografi C og B

Kernestof

Vandets kredsløb

 • Fordampning
 • Nedbør
 • Overfladisk afstrømning
 • Underjordisk afstrømning
 • Infiltration herunder K-værdi
 • Mættet og umættet zone og grundvandsspejl
 • Jordbund
 • Porøsitet
 • Permeabilitet
 • Kornstørrelsesfordeling i jord
 • pH’s betydning i forhold til optimal plantevækst
 • Ionbinding i ler og humus overfor sand
 • Humus i forhold til at binde næringsstoffer, rense jorden og tilbageholde vand
 • Krummestruktur og enkeltkornstruktur

Klimaændringer og samfundsudviklingens klimapåvirkning

 • Klimaændringer
 • Øgede nedbørsmængder og skybrud som følge af global opvarmning

LAR

 • LAR-løsninger med særligt fokus på vejbede og filterjord
 • Betydningen af befæstede arealer i forbindelse med byudvikling og klimatilpasning

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

 • Mål 13 klimaindsats
 • Mål 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund

Antal lektioner

6 lektioner à 90 minutter

Udfordring

Eleverne skal:

 • udpege et afgrænset område i lokalområdet, hvor I vil placere et vejbed, der kan forhindre oversvømmelser i fremtiden
 • dimensionere og placere vejbedet, så det kan aflede regnvandet fra det valgte område i forbindelse med et kraftigt skybrud
 • konstruere en god filterjord til vejbedet

Produkt

Filterjorden i vejbedet skal opfylde kriterierne for en god filterjord:

 • Skal have en høj permeabilitet (k-værdi på mellem 0,00001-0,0001 m/s)
 • Skal kunne binde forurenende stoffer i regnvand især positivt ladede ioner
 • Skal kunne tilbageholde vand til planterne (vandkapacitet)
 • Skal indeholde plantenæringsstoffer
 • Skal have neutral pH, hvilket sikrer optimale forhold for nedbryderne og dermed også frigivelse af plantenæringsstoffer
 • Skal være homogent opblandet, så vandet passerer ensartet gennem jorden

Materialer til download

 • Lærervejledning
 • Lektionsplan
 • PPT "LAR-løsninger i dit lokalområde"
 • Elevopgave: Narrativ, udfordring og kriterier
 • Elevmetodekort
 • PPT "Introduktion til engineering".

Hent alle materialer

Forløbet er udviklet med støtte fra Region Hovedstaden.

 • Engineer the Future logo
 • Regionh Logo