Hvad er engineering?

Engineering for læringens skyld

En engineering-udfordring tager udgangspunkt i, at eleverne skal løse en teknologisk problemstilling i en konkret og autentisk kontekst. For at løse udfordringen skal eleverne inddrage naturfaglig viden i hele processen.

Engineering er derved en måde at undervise på i de naturvidenskabelige fag, hvor eleverne ikke alene tilegner sig faglig viden, men også omsætter den i praksis, så de kan løse faglig relevante problemstillinger.

Hertil kommer, at eleverne i et engineering-forløb får trænet en række generiske kompetencer. Da engineering-forløb er procesorienteret gruppearbejde, må eleverne samarbejde og bidrage til processen. Eleverne skal forstå og analysere udfordringen, indsamle og håndtere viden, videreformidle idéer både mundtligt og som model, udforme og følge en plan, udholde fejl og vedholdende arbejde med forbedring af gruppens prototype og endelig kommunikere og forholde sig kritisk til eget og andres arbejde.

Læs engineeringdidaktikken (forkortet)

Læs den fulde version (VIA)

Tillæg til engineeringdidaktikken 2022

Anne

Anne Hansen

Seniorkonsulent, uddannelse

Lene

Lene Pfeiffer Petersen

Uddannelseskonsulent

Engineering som designproces

Engineering designprocessen er organiseret i syv delprocesser, der rummer udviklingen fra at forstå udfordringen til gennem undersøgelse, idégenerering, konstruktion, konkretisering og forbedring at kunne præsentere en mulig løsning – i engineering forstået som en prototype eller et produkt.

Til arbejdet med engineering er udarbejdet metodekort, som kan være med til at stilladsere elevernes arbejde i de forskellige delprocesser. Se mere på Astras hjemmeside.

Metodekort

Hvad er en prototype?

Ofte forstås en prototype som et konkret fysisk produkt. Eksempelvis har elever i konkrete engineering-forløb bygget strengeinstrumenter, optimeret på mozzarellaost og mayonnaise, udviklet struvitfældningsmetoder samt designet primere.

Det er dog ikke altid, at undervisning og rammer gør det muligt eller relevant med fysiske prototyper, og derfor skal begrebet særligt i gymnasiesammenhæng forstås bredere. En prototype kan også være en algoritme, en kode, en konsulentrapport med videnskabeligt funderede anbefalinger, en forsøgsprotokol eller en måleopstilling.

På baggrund af erfaringerne fra pilotprojekterne er der beskrevet en engineering-didaktik til gymnasiet.

Hvorfor bruge engineering? Erfaring fra pilotprojekter

Evalueringerne af pilotprojekterne i Region Midt og Region Hovedstaden, viser at engineering-metodens potentiale i den naturvidenskabelige stx-undervisning er betydelig:

Et flertal af lærerne oplever, at engineering bidrager til faglig læring i traditionel forstand og i særdeleshed til metodekendskab og undersøgelseskompetence.

Engineering tilgodeser generiske kompetencer (problemløsningsevne, kreativitet/innovation, samarbejde og vedholdenhed) i en grad, som traditionel naturvidenskabsundervisning ikke gør.

Engineering er en relevant udvidelse og kvalificering af arbejdsformerne i naturvidenskabsfagene, fx tilfører engineering det undersøgende arbejde flere frihedsgrader.

Læs mere om pilotprojekterne i Region Midt og Region Hovedstaden

Engineering i gymnasiet er finansieret af Region Midt og Region Hovedstaden.

  • EtF-Hvid baggrund
  • Region Midtjylland
  • Regionh Logo