Science Cup opgaven

En virkelighedsnær problemstilling

Science Cup opgaven

Science Cup er en innovationskonkurrence for gymnasieelever i 2.g fra stx og htx. Formålet med Science Cup er at give eleverne en bedre forståelse for, hvordan man arbejder med ide- og produktudvikling.

Eleverne skal arbejde i projektgrupper på 3-5 elever og udvikle en løsning på en virkelighedsnær problemstilling ved hjælp af viden og metoder fra et eller flere af de teknologiske eller naturvidenskabelige fag.

Krav til opgaven

Krav 1. Brug naturvidenskabelig viden og metoder fra mindst ét fag

I skal anvende viden og metoder fra mindst ét af jeres teknologiske eller naturvidenskabelige fag, gerne flere. Der skal indgå eksperimentelle undersøgelser, for eksempel når I indhenter viden eller når I tester jeres prototype.

Krav 2. Forhold jer til produktets risiko

I skal vurdere, om det er relevant at foretage en risikovurdering af jeres produkt.
Hvis I vælger at gøre dette skal I gøre det med udgangspunkt i den risikomatrix der ses i Tabel 1.

Det er meget vigtigt, at I vurderer sandsynligheden for en given hændelse uafhængigt af konsekvensen for hændelsen. Man kan have en tendens til at tro, at konsekvensen er lille hvis en hændelse er meget usandsynlig. Men det er ikke sikkert at det forholder sig sådan.

Når I skal vurdere risici ved jeres produkt, skal I følge disse tre trin:

 1. Identificer potentielle negative hændelser.
 2. For hver hændelse vurderer I sandsynligheden for, at hændelsen indtræffer.
 3. For hver hændelse vurderer I den potentielle konsekvens af hændelsen.

Hvis I vælger ikke at lave en risikovurdering, skal I argumentere for jeres fravalg.


Krav 3. Inddrag FN’s verdensmål

Det er et krav, at jeres problem tager udgangspunkt i et af FN’s Verdensmål. Der er 17 verdensmål med i alt 169 delmål. I skal beskrive, hvilke delmål jeres produkt bidrager til at løse. De 17 Verdensmål er vist på herunder og I kan læse mere her Verdensmålene - for bæredygtig udvikling

Krav 4. Lav en prototype

Som en del af opgaven skal I udarbejde en prototype som I definerer sammen med jeres lærer. Det kan både være et konkret fysisk produkt, en digital kode, en forsøgsprotokol, en ’konsulentrapport’, eller noget helt femte. Prototypen skal være svar på det problem som I har formuleret.


Krav 5. Metode og proceskrav

I rapporten, som I afleverer, skal indgå en beskrivelse af, hvordan I har arbejdet med udviklingen af en løsning på jeres problem. Arbejdsmetoden kan enten være Engineering metoden, som I bliver introduceret til i forløbet, eller I kan bruge en metode, som jeres lærer vælger. Reflekter over om ideudviklingen kunne have foregået bedre, om metoden blev brugt optimalt, om I fik konkretiseret den valgte løsning inden I begyndte at bygge og om I fik lavet en ordentlig tidsplan


Krav 6. Formidling af jeres resultater

I skal udarbejde en rapport og hvis I deltager i konkurrencen, skal I formidle jeres resultater. Det kan være i form af en poster, i en power point-præsentation eller med en film.

Formalia

I skal skrive en rapport på max 20 A4-sider (ekskl. forside, indholdsfortegnelse og evt. bilag). Hvis I finder inspiration af denne disposition, er I godt på vej til en god opgave i Science Cup. Dispositionen er bygget op, så̊ den opfylder bedømmelseskriterierne - se senere.

Introduktion

 • Beskrivelse af idéen, og hvordan den opstod.
 • Hvilket problem løser idéen?
 • Hvilke(t) af FN’s 17 verdensmål har I fået idéen fra?
 • Hvordan løser idéen problemet?
 • Findes der andre løsninger? Evt. fordele/ulemper ved disse.


Teori

 • Hvilken naturvidenskabelig teori er anvendt og hvorfor?
 • Hvad viser teorien?
 • Evt. fordele/ulemper ved brug af teorien.


Fremgangsmåde ved forsøg

 • Redegørelse for gennemførte forsøg.
 • Dokumentation og databehandling.
 • Præsentation af prototype.
 • Sparring fra virksomheder/videregående uddannelser.


Sikkerhed

(dette punkt kun hvis I har valgt at lave en risikovurdering)

 • Hvilke potentielle risici kan der være i forbindelse med idéen?
 • Hvor stor en risiko udgør fundne risici?
 • Hvordan kan risikoen forhindres/mindskes?


Fremtid

 • Er der brug for produktet i Danmark og/eller udlandet?
 • Hvad skal der arbejdes videre med?


Metode og proces

 • Hvilken metode har I brugt?
 • Beskriv jeres vej igennem processen. Hvilke delprocesser fungerede godt og hvilke mindre godt. Begrund.
 • Hvor godt fungerede jeres ideudvikling? Måtte I gå tilbage og gentage ideudviklingen eller kunne I holde fast I jeres først valgte ide? Hvad kunne I have gjort anderledes i ideudviklingen?
 • Fik I konkretiseret den løsning I valgte tilstrækkeligt, inden I begyndte at bygge? Eller hvad skulle I have gjort anderledes?
 • Fik I lavet en realistisk tidsplan? Er der noget, I skulle have gjort anderledes?
 • Hvilke fejl har I lært mest af?


Konklusion

 • Opsamling på idéen og løsningen.
Engineeringmetoden

I arbejdet med jeres problem er det vigtigt, at I arbejder systematisk og laver et grundigt forarbejde. Det vil blandt sige, at I tager jer tid til at sætte jer ind i problemstillingen, kortlægger både den viden, I allerede har og den viden, I får brug for, og at I laver en grundig ideudvikling.

Bedømmelseskriterier

Når jeres Science Cup rapport evalueres, bliver det gjort ud fra nedenstående punkter. Vi har angivet, hvor meget de enkelte punkter bliver vægtet i bedømmelsen:

Metode og proces (40%)

Dommerne vurderer jeres beskrivelse af ideen og hvordan den opstod. Hvor gode I er til at beskrive det problem, I vil løse, og hvordan I vælger at løse det? De vurderer også, hvordan jeres løsning bidrager til opfyldelsen af FN’s Verdensmål. Og de ser på, de fordele og ulemper jeres løsning har, i forhold til eventuelle løsninger som allerede er udviklet.

Når I beskriver hvilken metode I arbejdet efter (fx Engineeringmetoden, KIE, NAPH eller anden innovations – eller procesmetode), bliver I vurderet i forhold til, hvordan I har brugt metoden, og om I beskriver jeres vej igennem processen. De vurderer også jeres beskrivelse af, hvordan udviklingen af prototypen er foregået, og i hvor høj grad prototypen er svar på det definerede problem?

Husk også at beskrive hvordan I har forholdt jer til risiko og risikobegrænsning.

Anvendelse af naturvidenskab (40%)

Dommerne vurderer her hvordan I har udvalgt, brugt og inddraget relevant faglig viden og relevante naturvidenskabelige metoder i jeres arbejde. De gør det bl.a. igennem jeres beskrivelse af hvilke undersøgelser, eksperimenter og/eller analyser, I har gennemført, hvilke resultater I har fået, og hvordan I har brugt dem i jeres arbejde/proces/projekt.

Virksomheder (10%)

Dommerne vurderer hvordan I har brugt ressourcer fra virksomheder eller videregående uddannelser. Har I eksempelvis brugt dem som inspiration, som et sted I har søgt ny viden og/eller har I fået teknisk assistance.

Skriftlig og mundtlig præsentation (10%)

Her ser dommerne på kvaliteten af jeres præsentation. Har I gjort noget ud af layoutet, struktureret jeres rapport overskueligt, og om I har skrevet klart, præcist og forståeligt.

Science Cup er finansieret af IDA, Region Syddanmark og Ellehammer Fonden.

 • Region Syddanmark
 • IDA-Ingeniørforeningen
 • Ellehammer Fonden